മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഷ്ടശ്രവണന്‍ Edit
    അഷ്ടകര്‍ണ്ണന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ simplism, അനന്തപത്മനാഭന്‍, അഷ്ടകര്‍ണ്ണന്‍, അവതാളന്‍, ആമ്രം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean