മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഷ്ടചൂര്‍ണ്ണം Edit
നാമം
    ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി, അയമോദകം, ഇന്തുപ്പ്, ജീരകം, കരിംജീരകം, കായം, മുതലായവ എട്ടും ചേര്‍ത്ത് പൊടിച്ച ഔഷധം
    powdered mixture of eight ingredients, such as dried ginger,pepper, long pepper, parsley, rock-salt, cuminseed,, black cuminseed and asafoetida


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകുലിക, ആണവീനം, മനസ്താലന്‍, അഹൃദയ, പ്രത്യനീകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean