മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അശ്രുകല Edit
    അശ്രുകണം, അശ്കകലാക്ഷന്‍


അശ്രുകല Edit
    അശ്രീക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ microfilm, അരുണജന്‍, പ്ലേറ്റോ, ബലൂല, മങ്ങിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean