മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അശുഭഫലം Edit
    ശുഭമല്ലാത്ത ഫലം, അമംഗളഫലം
    inauspicious result


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ brusqueness, bumptious, blear, അക്ലമഥം, ആകല്പകാരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean