മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവിശാലം Edit
    വിസ്താരമില്ലാത്തത്
    something not broad


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ undervalue, ബഹുകന്ഥം, ഛദ്മി, ആരോപിത, പാദപതനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean