മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവിക Edit
    പെണ്ണാട്


Entries from Datuk Database

അവിക(നാമം):: പെണ്ണാട്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ galleon, മന്ത്രശാല, അപടി, നാലമ്പലം, presentiment


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean