മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവിക Edit
    പെണ്ണാട്


Entries from Datuk Database

അവിക(നാമം):: പെണ്ണാട്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ overlive, sonometer, അവേക്ഷക, ഭക്തവത്സല, ബഹിസ്ചരപ്രാണന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean