മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവാന്തരന്മാര്‍ Edit
    പാതിത്യംവന്ന ബ്രാഹ്മണര്‍


Entries from Datuk Database

അവാന്തരന്മാര്‍(നാ. ബ.വ.):: പാതിത്യംവന്ന ബ്രാഹ്മണര്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ secant, അര്‍ദ്ധേന്ദു, ആംഭസ, വേതം, മുക്തം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean