മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവരോപിത Edit
    അവരോപണം ചെയ്യപ്പെട്ട, കെട്ടിത്തൂക്കി കോല്ലപ്പെട്ട


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cordite, paralytic, radiance, വിസ്തീര്‍ണ്ണത, അതിഗൂഢം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean