മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവരോധകഴകം Edit
    രക്ഷാപുരുഷന്മാരെ അവരോധിക്കാനുള്ള കഴകം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇടങ്ങാഴി, അവര്‍ജ്ജ്യ, പട്ടളം, പോകെ, കാക്കചെറുപയറ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean