മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവരീണ Edit
    അധരിണ,ധിക്കരിക്കപ്പെട്ട, താഴ്ത്തിയ, അവഗണിക്കപ്പെട്ട


Entries from Datuk Database

അവരീണ(വിശേഷണം):: അധരീണ, ധിക്കരിക്കപ്പെട്ട, താഴ്ത്തിയ, അവഗണിക്കപ്പെട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dull, mandarin, അംഗാരകം, പ്രാഗ്രം, വിജ്ഞപ്തി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean