മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവധാനം Edit
    ശ്രദ്ധ
    attention, care


Entries from Datuk Database

അവധാനം(നാമം):: ശ്രദ്ധ, മനസ്സിരുത്തല്‍, താത്പര്യം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ nexus, അപാകം, ആയിനി, മാതാ, ഉരുപ്പിടിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean