മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവച്ഛേദം Edit
    മുറി, മറ


Entries from Datuk Database

അവച്ഛേദം(നാമം):: മുറിച്ചുമാറ്റിയത്, കഷണം
അവച്ഛേദം(നാമം):: വേര്‍തിരിക്കല്‍
അവച്ഛേദം(നാമം):: വിശേഷത, വ്യാവര്‍ത്തകധര്‍മം
അവച്ഛേദം(നാമം):: തീര്‍ച്ച, തീരുമാനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അരമ്പ്, അനുവാരം, ഭന്‍, ഉറവന്‍, പ്രഭാസം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean