മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവകേശി Edit
    തലമുടി കുറഞ്ഞ, കായ്ക്കാത്ത, നിഷ്ഫലമായ, തലമുടിയില്ലാത്തവനെ, പ്പോലെ, ഭംഗിയില്ലാത്തത്


Entries from Datuk Database

അവകേശി(നാമം):: ഫലമുണ്ടാകാത്ത വൃക്ഷം
അവകേശി(വിശേഷണം):: തലമുടി കുറവായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇരക്കം, ഇളിബിള, ചവുക്ക, മൂഞ്ഞ, അത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean