മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഴുങ്കാമ Edit
    അളുങ്കാമ


Entries from Datuk Database

അഴുങ്കാമ(നാമം):: അളുങ്കാമ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ customer, grapeshot, outsmart, വയമ, പ്രത്യര്‍പ്പണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean