മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അള്ളാന്‍ Edit
    അള്ളുവാന്‍ എന്നു പറയും


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അംഗിരാവ്, ഭൂയോവിദ്യ, വേപ്പ്, മൂങ്ക്, അന്തസ്ഥങ്ങള്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean