മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അല്പപ്രാണ Edit
    തീരെ ശക്തിയില്ലാത്ത
    very weak


Entries from Datuk Database

അല്പപ്രാണ(നാമം):: ഉച്ചരിക്കാന്‍ എളുപ്പമുള്ള അക്ഷരം; (വ്യാക.) വര്‍ഗാക്ഷരങ്ങളില്‍ സ്വരങ്ങള്‍, ഖരങ്ങള്‍, മൃദുക്കള്‍, അനുനാസികങ്ങള്‍, മധ്യമങ്ങള്‍ ഇവ അടങ്ങിയ വ്യഞ്ജനങ്ങള്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ frank, അടിച്ചാര, മന്ത്രി, അപ്പി, ബിംബാധരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean