മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അറ്റാലടക്കം Edit
    അന്യംനിന്നു കുടുംബസ്വത്ത് സര്‍ക്കാരിലേക്ക് അടങ്ങല്‍


Entries from Datuk Database

അറ്റാലടക്കം(നാമം):: കുടുംബം അടിയറ്റാല്‍ അവിടത്തെസ്വത്തു രാജസ്ഥാനത്തേക്കോ മറ്റോ അടങ്ങല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ effluence, fragile, അകശ്മല, അധസ്താല്‍, ഇമര്‍ച്ച


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean