മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അറുവയര്‍ Edit
    നെയ്ത്തുകാര്‍
    weavers


Entries from Datuk Database

അറുവയര്‍(നാമം):: നെയ്ത്തുകാര്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അച്ചനാര്‍, അദോഹം, ഇടവാഴ്ച, മണ്ടുക, പ്രശ്നരീതി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean