മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അറുപദം Edit
    കയ്യോന്നി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ malarkey, stripling, അനിയന്ത്രിത, വരൂഥം, മാനുഷത്വം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean