മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ഷണം Edit
    ഒഴുക്ക്, പോക്ക്
    flow, movement


Entries from Datuk Database

അര്‍ഷണം(നാമം):: ഗതി, പോക്ക്, ഒഴുക്ക്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cub, malignly, അലസാംഗം, പ്രാണസങ്കടം, മുണ്ഡ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean