മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ഭന്‍ Edit
    കുട്ടി


Entries from Datuk Database

അര്‍ഭന്‍(നാമം):: കുട്ടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചിരതന, ഡാമര, ആപഗ, ഉപഭോക്താവ്, പദഗം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean