മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ദ്ധഭാസ്കരന്‍ Edit
    മദ്ധ്യാഹ്നസൂര്യന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ boffin, ഇന്ദുപുത്രന്‍, അപാംഗം, അഹസ്കരന്‍, പോലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean