മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ദ്ധം Edit
    പകുതി
    a half


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mnemonic, placard, അമൃതൗഘ, അമ്പാന്‍, അരിസ്റ്റോട്ടില്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean