മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ദ്ദനി Edit
    രോഗം, യാചന, അഗ്നി
    illness, disease, begging, fire


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അലങ്കൃത്യ, ഇല, മൂഢവിശ്വാസം, പ്രാലേയാദ്രി, maladministration


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean