മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ഗ്ഗള Edit
    ദുര്‍ഗ്ഗാസപ്തതിക്കു മുമ്പു ചൊല്ലുന്ന സ്തോത്രം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cramp, invigorate, അര്‍ദ്ധപ്രഹരന്‍, ഇരാവന്‍, ചില


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean