മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ക്കദിയാക്കോന്‍ Edit
    ആര്‍ച്ചുഡീക്കന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pharmaceutist, siesta, അഗ്നിവീഥി, അശ്നീരം, ആറ്റടമ്പ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean