മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ക്കം Edit
    സ്ഫടികം, സൂര്യകാന്തം, രശ്മി
    crystal, sunstone, a ray


Entries from Datuk Database

അര്‍ക്കം(നാമം):: സൂര്യകാന്തം
അര്‍ക്കം(നാമം):: സ്പടികം
അര്‍ക്കം(നാമം):: രശ്മി
അര്‍ക്കം(നാമം):: എരിക്ക്
അര്‍ക്കം(നാമം):: അഗ്നി
അര്‍ക്കം(നാമം):: ഉത്രം നക്ഷത്രം
അര്‍ക്കം(നാമം):: വാറ്റുമരുന്ന്
അര്‍ക്കം(നാമം):: സ്തുതി
അര്‍ക്കം(നാമം):: ചെമ്പ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ബകേരുക, ആഹാവം, കയറ്റവല, വാചികപത്രം, department head


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean