മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്യന്‍ Edit
    പ്രഭു, ശ്രേഷ്ഠന്‍


അരയന്‍ Edit
    രാജാവ്, മുക്കുവന്‍
    king, a fisherman


Entries from Datuk Database

അരയന്‍(നാമം):: മരയ്ക്കാന്‍, മുക്കുവന്‍
അരയന്‍(പ.മ.):: രാജാവ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ glint, sadly, അബ്ജം, അബ്ബ്ഭ്രം, ആപത്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean