മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരുണേക്ഷണ Edit
    ചെമന്ന കണ്ണുള്ള


Entries from Datuk Database

അരുണേക്ഷണ(വിശേഷണം):: ചെമന്ന കണ്ണുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ grease, pianist, അടിയുറവ, അത്തിങ്ങ, അംബുജയോനി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean