മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരിയാപൊരിയന്‍ Edit
    ഒരു ചെറിയ മരം നീലത്താളി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ communise, മീവല്‍, അവനം, അജ്മാവ്, ജ്യേഷ്ഠന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean