മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരഗ്വധം Edit
    കൊന്ന വൃക്ഷം


Entries from Datuk Database

അരഗ്വധം(നാമം):: കൊന്നമരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ beach comber, hereto, succuss, അമല്ദാര്‍, അകാഷായ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean