മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരക്തത Edit
    രക്തമില്ലായ്മ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മര്‍മ്മാവരണം, മനോജ, അഭിയുക്ത, ആനത്തോട്ടി, civil law


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean