മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അരക്കുക Edit
    ഒട്ടുക


അരക്കുക Edit
    വെട്ടുക


Entries from Datuk Database

അരക്കുക(ക്രിയ):: ഒട്ടുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chimpansee, goiter, uniform, പ്രാണമയകോശം, ബഹുവ്യാപ്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean