മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അയുഗ്മം Edit
    ഒറ്റയായത്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ erupt, അലര്‍, പ്രാചീരം, പൊന്നി, ഗോദ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean