മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമ്പലത്താടി Edit
നാമം
    അമ്പലത്തില്‍ ആടുന്നവന്‍, നടരാജന്‍, ശിവന്‍


Entries from Datuk Database

അമ്പലത്താടി(നാമം):: അമ്പലത്തില്‍ ആടുന്നവന്‍, നടരാജന്‍, ശിവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ allergy, അപാഹിതന്‍, അവരോധം, അദൃഷ്ടപൂര്‍വ്വ, അഭിഹിതം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean