മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമല്ദാര്‍ Edit
    കരംപിടിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ shimmer, ആശ്രവണം, ഉദാരന്‍, സ്പര്‍ശം, ഹൂഹൂ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean