മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമര്‍ക Edit
    അമരുക, വസിക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ thieve, മറ്റം, പവി, പൊലിക്കുക, നിമിത്തകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean