മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമര് Edit
    യുദ്ധം,


അമര Edit
    മരണമില്ലാത്ത, ഒരുതരം പയറ്
    immortal, a kind of bean


Entries from Datuk Database

അമര3(നാമം):: അമരാവതി, ഇന്ദ്രനഗരി
അമര3(നാമം):: പൊക്കിള്‍ക്കൊടി
അമര3(നാമം):: ഗര്‍ഭപാത്രം
അമര3(നാമം):: തൂണ്
അമര3(നാമം):: ചതുരക്കള്ളി
അമര3(നാമം):: ചിറ്റമൃത്
അമര3(നാമം):: കരിങ്കറുക
അമര3(നാമം):: ആറ്റുപേരാല്‍
അമര3(നാമം):: വലിയ അമരി, മഹാനീലി
അമര3(നാമം):: ഒരു വന്യ വൃക്ഷം, തേക്കിട
അമര3(നാമം):: ചെറിയകാട്ടുവെള്ളരി
അമര്(നാമം):: അമര്‍
അമര1(വിശേഷണം):: മരണമില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ compensation, mall, mercury, whiz, അമരദാരു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean