മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമരുകന്‍ Edit
    അമരുകശതകത്തിന്‍െറ കര്‍ത്താവ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mayday, muster, overbid, അപുരണി, ഫലിത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean