മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അമച്ചില്‍ Edit
    ചായ്മാനം,


Entries from Datuk Database

അമച്ചില്‍(നാമം):: കൂരയുടെ ചായ്മാനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dumb, perfidy, stairway, അമനാക്, ചുടലച്ചാത്തന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean