മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭ്യുല്‍ക്രുഷ്ട Edit
    ഉറക്കെ സ്തുതിക്കപ്പെട്ട, അഭ്യുല്‍ക്രോശനം, അഭ്യുല്‍ക്രോശിക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ devolution, word, വാകം, വീളി, അരളി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean