മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭ്യുഢ Edit
    അടുത്തു കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cryogenic, inodorous, മണ്ഡലാധിപന്‍, ണകാരം, ഇഭം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean