മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭ്യാദാനം Edit
    ആരംഭിക്കല്‍, തുടക്കം


Entries from Datuk Database

അഭ്യാദാനം(നാമം):: ആരംഭിക്കല്‍, തുടക്കം
അഭ്യാദാനം(നാമം):: സ്വീകരിക്കല്‍, ആദാനം ചെയ്യല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടമ്പ്, അഴുങ്കാമ, വിവശ, ആവിഷ്ക്യതി, പെരുമാറുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean