മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭിഷ്യന്ദി Edit
    ഒലിപ്പിക്കുന്ന, വയറ്റില്‍നിന്നു പോയ്കോണ്ടിരിക്കുന്ന


Entries from Datuk Database

അഭിഷ്യന്ദി(വിശേഷണം):: ഒലിക്കുന്ന, ഒഴുകുന്ന
അഭിഷ്യന്ദി(വിശേഷണം):: ഒലിപ്പിക്കുന്ന
അഭിഷ്യന്ദി(വിശേഷണം):: വയറിളക്കുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മണി, അപ്രവ്വക്താവ്, അംഗുലിസംഗ, വിമര്‍ശനം, അസമാന


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean