മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭിവാഞ്ഛിക്കുക Edit
    ആഗ്രഹിക്കുക,കൊതിക്കുക


Entries from Datuk Database

അഭിവാഞ്ഛിക്കുക(ക്രിയ):: ആഗ്രഹിക്കുക, അഭിലഷിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ astray, balance wheel, പ്രത്യക്ഷത, പാവനം, ഹിന്ദു


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean