മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭിലിഖിതം Edit
    എഴുത്ത്, രേഖ, പ്രമാണം


Entries from Datuk Database

അഭിലിഖിതം(നാമം):: എഴുത്ത്
അഭിലിഖിതം(നാമം):: രേഖ, പ്രമാണം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ forcible, indulge, vile, അമരപുഷ്പ, അകൂപ്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean