മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭിലിഖിതം Edit
    എഴുത്ത്, രേഖ, പ്രമാണം


Entries from Datuk Database

അഭിലിഖിതം(നാമം):: എഴുത്ത്
അഭിലിഖിതം(നാമം):: രേഖ, പ്രമാണം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ on no account, proposal, wavy, were, ആത്തഗന്ധ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean