മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭിരത Edit
    താല്‍പര്യമുള്ള, സന്തോഷമുള്ള


Entries from Datuk Database

അഭിരത2(നാമം):: ആസക്തിയുള്ളവള്‍
അഭിരത1(വിശേഷണം):: സന്തോഷമുള്ള, തൃപ്തിയുള്ള
അഭിരത1(വിശേഷണം):: ആസക്തിയുള്ള, വ്യാപരിക്കുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cherish, അഗ്രബീജം, ഇന്ധന്‍, മേയ്പുലം, കരുവാര


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean