മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭിനിയോഗം Edit
    കല്പന, നിര്‍ദ്ദേശം, ആജ്ഞ
    command, injunction


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ backfire, innumerable, ominous, വ്യാപ്തം, വിസ്ഫുരണം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean