മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഭിഗുപ്ത Edit
    നല്ലപോലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട, വേണ്ടവണ്ണം


Entries from Datuk Database

അഭിഗുപ്ത(വിശേഷണം):: നന്നായിഗോപനം ചെയ്യപ്പെട്ട, മറയ്ക്കപ്പെട്ട
അഭിഗുപ്ത(വിശേഷണം):: നല്ലപോലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ superimpose, ഫുട്ബോള്‍, പുത്ര്യ, പേരക്കിടാവ്, കൃഷ്ണിമ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean