മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അബ്ജബന്ധു Edit
    സൂര്യന്‍
    Sun


Entries from Datuk Database

അബ്ജബന്ധു(നാമം):: താമരയുടെ ബന്ധു, സൂര്യന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അന്തര്‍വ്വേദി, ഉടനുടന്‍, സമയം, ഊക്കുക, ha


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean